Thông báo về việc ông Lê Quốc Thắng không còn là cổ đông lớn.