Thông báo nhận được đơn xin miễn nhiệm chức danh HĐQT.

Ngày:30/08/2021 
Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia thông báo nhận được đơn xin miễn nhiệm chức danh HĐQT như sau: 30082021 - RIC - CBTT HDQT Dao Ngoc Hoa xin mien nhiem