Tài liệu hướng dẫn tham dự ĐHCĐ bất thường lần thứ 2 năm 2021 và đường Link tham dự.

Ngày:05/11/2021 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố tài liệu hướng dẫn và đường Link tham dự đại hội cổ đông bất thường lần thứ 2 năm 2021. Chi tiết xem tại:20211105 – RIC – Tai lieu huong dan tham du DHCD online lần thứ 2 năm 2021.
Đường Link tham dự: https://ric.dhcdonline.com/