Tài liệu hướng dẫn tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2021.

Ngày:31/08/2021 – Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố tài liệu hướng dẫn tham dự DHCD bất thường năm 2021: 31082021 – RI – Tai lieu huong dan tham du DHCDBT