Lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021 và ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên.