Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai.

Ngày:21/09/2021 – Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin triệu tập đại hội cổ đông bất thường lần 2: 20210921 – RIC – CBTT Trieu tap DHCD Bat thuong lan 2