Hội đồng quản trị miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Ngày:24/11/2021 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc. Chi tiết xem tại:20211124 – RIC HDQT mien nhiem va bo nhiem TGD