Hội đồng quản trị miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Ngày:24/11/2021 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch hội đồng quản trị. Chi tiết xem tại:20211124 – RIC HDQT mien nhiem va bo nhiem Chu tich HDQT