Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.