Điều lệ sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021.

Ngày:11/11/2021 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố Điều lệ sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021. Chi tiết xem tại: 20211111 – RIC – Dieu le sua doi thong qua tai DHCD bat thuong lan hai nam 2021