Đường Link tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường trực tuyến năm 2021.

Ngày: 28/08/2021 – Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia công bố đường link tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2021. Để tham dự đại hội cổ đông bất thường quý cổ đông vui lòng truy cập theo đường đường dẫn: http://ric.dhcdonline.com