Công bố thông tin Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 12.