CBTT nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi lần thứ 10