Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Ngày: 31/08/2021 – Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia thông báo bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 như sau: 31082021 – RIC – CBTT bo sung tai lieu dai hoi co dong bat thuong