Bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

Ngày:07/09/2021 – Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia bổ sung tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2021: 07092021 – RIC – Cập nhật tài liệu đại hội bất thường