Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Ngày:09/09/2021 – Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia thông báo Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2021 bằng hình thức trực tuyến như sau: : 20210909 – RIC – Bien ban, Nghi quyet Dai hoi dong co dong bat thuong