Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021.

Ngày:11/11/2021 : Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia công bố biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021. Chi tiết xem tại: 20211111 – RIC – Bien ban, Nghi quyet DHDCD bat thuong lan thu hai nam 2021